JavaScript staat uit in je instellingen. Zet JavaScript aan om gebruik te maken van D-reizen.nl.
D-reizen Vliegtickets - voorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden vliegtickets

Wanneer u een vliegticket reserveert via D-reizen.nl, gaat u akkoord met deze algemene boekingsvoorwaarden voor vliegtickets van D-reizen. Wij raden u aan deze voorwaarden goed door te nemen. Deze voorwaarden zijn een aanvulling ANVR-boekingsvoorwaarden en de vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij(en). D-reizen is aangesloten bij de erkende brancheorganisaties ANVR, SGR, Calamiteitenfonds. 

Bedrijfsgegevens

D-reizen Online B.V.

Rekening nr: NL78 RABO 0369573889
BTW nr: 862723553B01
KvK nr: 83092722

D-reizen Online B.V. is onderdeel van:
 
Prijsvrij Travel Holding B.V. 
Burgermeester Loeffplein 5 Verdieping 3
5211RX
's-Hertogenbosch
KvK nr: 80270190

Introductie

D-reizen is een reisonderneming en treed in geval van vliegtickets op als uw boekingskantoor. D-reizen maakt in naam van de reiziger boekingen voor vliegtickets. D-reizen is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en) van opdracht. D-reizen treedt niet op als reisorganisator/touroperator.

D-reizen is als doorverkoper niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de gereserveerde diensten. Daarnaast kan D-reizen niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gereserveerde diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de gereserveerde diensten. Op deze diensten zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen.

De opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces – nadat de opdrachtgever de gelegenheid gehad heeft de voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Er komt geen overeenkomst tussen D-reizen en de opdrachtgever tot stand als de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) niet expliciet heeft aanvaard.

Voorwaarden

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
Artikel 1 De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De boekingsopdracht
Artikel 4 Betaling en levering
Artikel 5 Tarieven
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Artikel 7 Wijziging of annulering door D-reizen
Artikel 8 Wijziging of annulering door de opdrachtgever
Artikel 9 Indienen restitutieverzoek
Artikel 10 reisdocumenten
Artikel 11 Boeken van vluchten
Artikel 12 Bagage meenemen
Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 14 Disclaimer
Artikel 15 Privacy
Artikel 16 Algemeen
Artikel 17 Toepasselijk recht

Artikel 1: De van toepassing zijn de (algemene) voorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn op de door u gereserveerde dienst:

 • ANVR Boekingsvoorwaarden zijn te vinden op de website van ANVR 
 • Deze algemene boekingsvoorwaarden voor vliegtickets van D-reizen
 • De vervoersvoorwaarden van ANVR 
 • De ticketvoorwaarden: deze zijn bij uw reisadviseur op te vragen.

Artikel 2: De opdracht in het algemeen

De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst van opdracht alsmede de daarmee van toepassing zijnde voorwaarden van de dienstverlener heeft aanvaard, betaald en als de boeking door D-reizen is bevestigd. Met het aanvaarden van de toepasselijke voorwaarden is de opdrachtgever gebonden aan de opdracht.

Artikel 3: De boekingsopdracht

Het maken van een boeking
Voor het maken van een boeking dient u ten minste 18 jaar of ouder te zijn en ook anderszins handelingsbekwaam te zijn voor het maken van een boeking. Indien u niet 18 jaar of ouder bent of niet handelingsbekwaam, bent u niet bevoegd een boeking te maken en/of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. In dat geval heeft D-reizen het recht om de overeenkomst van opdracht als niet tot stand gekomen aan te merken en worden de annuleringskosten in rekening gebracht als genoemd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. De prijs en beschikbaarheid die getoond wordt is gebaseerd op het aantal personen waarop u zoekt. Indien u meerdere boekingen achter elkaar maakt personen, dan loopt u het risico dat de prijs en beschikbaarheid kan wijzigen. Dit is geen reden om een reeds gemaakte boeking te kunnen annuleren.

Indien de opdrachtgever een boeking voor meerdere personen maakt, verklaart de opdrachtgever door het geven van de opdracht expliciet gemachtigd te zijn om deze algemene voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep te aanvaarden. Als de door u opgegeven persoonsgegevens tussentijds wijzigen moet u D-reizen hiervan direct op de hoogte stellen. D-reizen behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen in verband met de te verwerken wijzigingen.

Uitgifte vliegtickets
Door D-reizen worden als handelaar namens luchtvaartmaatschappijen alleen elektronische vliegtickets uitgegeven. Met een elektronisch vliegticket kunt u net als een papieren vliegticket online of bij de desbetreffende balie van de luchtvaartmaatschappij inchecken. De hiervoor benodigde boekingscode tref u aan op het e-ticket welke u kort na boeking ontvangt.

Bevestiging van een Lijndienst vliegticket
Na ontvangst van uw boekingsopdracht, ontvangt de opdrachtgever binnen enkele uren diverse e-mailberichten:

   1. Een automatische ontvangstbevestiging van de boekingsopdracht
   2. Het e-ticket per reiziger
   3. Op de eerstvolgende werkdag ontvangt u van uw reisbureau;
   4. De boekingsbevestiging (factuur).
   5. Indien de opdrachtgever bovenstaande e-mails niet ontvangt, dient u direct contact met ons op te nemen.Herroeping/bedenktijd
Er geldt geen herroepingstermijn of bedenktijd. Vanaf het moment dat de opdrachtgever een boekingsopdracht verstuurt en betaalt is de boeking definitief. Indien de opdrachtgever niet betaalt en/of na boeking en betaling afziet van de boeking, dan zijn de annuleringsvoorwaarden als genoemd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Groepsboeking
Boekingen voor meer dan 9 personen kunt u niet via de website plaatsen. Onze reisadviseurs helpen u graag bij het maken van een groepsboeking.

Artikel 4: Betaling en levering

Betaling
Tijdens het boeken op onze website dient de opdrachtgever de betaling in 1 keer volledig te voldoen. Indien de opdrachtgever de betaling storneert dient de opdrachtgever de betaling alsnog binnen 24 uur te voldoen. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat prijzen en beschikbaarheid niet gegarandeerd kunnen worden indien de betaling niet in 1 keer voldaan is.

Levering
Zodra de online boeking is afgerond, en het verschuldigde bedrag is betaald, zal er per reiziger automatisch een e-ticket worden verstuurd per e-mail. Indien u na 24 uur nog geen e-ticket heeft ontvangen, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. D-reizen is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen en/of fouten in het e-mailadres doorgegeven door de opdrachtgever.

Artikel 5: Tarieven

De prijs van een vliegticket
De getoonde prijs van een vliegticket is ten alle tijde een momentopname en is gebaseerd op de prijs zoals deze op dit moment bij de luchtvaartmaatschappij geldt. De prijs is opgebouwd uit meerdere componenten, zoals de ticketprijs, luchthavenbelastingen, security- en brandstoftoeslagen etc. Bagage behoort steeds vaker tot de aanvullende kosten.

Aanvullende kosten
D-reizen is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op de afhandeling en de verwerking van de boeking. Tevens brengt D-reizen boekingskosten in rekening, tenzij anders weergegeven. Luchtvaartmaatschappijen kunnen toeslagen berekenen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuk bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tevens toeslagen voor bijvoorbeeld consumpties aan boord en inchecken op de luchthaven in plaats van online inchecken in rekening brengen. Ook kan de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengen voor voorkeurs maaltijden en voorkeurszitplaatsen.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van extra toeslagen die de luchtvaartmaatschappij berekent. Luchthavens kunnen lokaal een aanvullende vertrekbelasting berekenen. Deze vertrekbelasting staat los van het door de opdrachtgever geboekte vliegticket en wordt plaatselijk berekend door de luchthaven. De hoogte van deze vertrekbelasting kan variëren en verschilt per bestemming. D-reizen noch de dienstverlener is aansprakelijk voor (de betaling van) dergelijke lokaal opgelegde vertrekbelastingen.

Optionele kosten
U kunt bij D-reizen tegen betaling een vliegticketgarantie afsluiten. Met een vliegticketgarantie bent u verzekerd dat de vooruitbetaalde reissom van uw vliegticket wordt terugbetaald indien een luchtvaartmaatschappij in gebreke blijft uitsluitend in geval van een faillissement.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

D-reizen neemt bij de uitoefening van haar werkzaamheden als handelaar/bemiddelaar de zorgplicht van een goede opdrachtnemer in acht.

D-reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie (al dan niet via de website van D-reizen).

D-reizen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de opdracht niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet beperkt tot, verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kunnen worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, financieel onvermogen van de desbetreffende dienstverlener(s), wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener of annulering door de dienstverlener. D-reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van, maar niet beperkt tot dienstverlener(s).

Voor zover D-reizen zelf toerekenbaar tekort schiet en de reiziger daardoor (in)direct schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van D-reizen beperkt tot maximaal driemaal de waarde van de door D-reizen gefactureerde Diensten.

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) wordt uitgesloten.

D-reizen is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden (waaronder ook begrepen de desbetreffende dienstverlener(s)), waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke voorwaarden van de betreffende dienstverlener(s) vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen schriftelijk, hetzij per gewone post hetzij per e-mailadres, zijn bevestigd.

D-reizen is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade door het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in uw vluchttijden, vluchtnummer en/of vluchtroute, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel voor de schade die de opdrachtgever c.q. de reiziger lijdt. D-reizen heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de reiziger een specifieke plaats wenst, raadt D-reizen de reiziger aan zo vroeg mogelijk in te checken bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. D-reizen kan niet garanderen dat aan de wens van de reiziger wordt voldaan.

Artikel 7 - Wijziging of annulering door D-reizen

In de wereldwijde boekingssystemen achter onze website worden soms combinaties van luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een elektronisch vliegticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticket overeenkomst met elkaar hebben gesloten of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker binnen twee werkdagen na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven door te spreken.

Boekingen zijn in beginsel gegarandeerd als de vliegtickets door D-reizen namens de dienstverlener(s) zijn afgegeven en betaald. Wel behoudt D-reizen zich het recht voor om binnen twee Werkdagen na ontvangst van de betaling en afgifte van de vliegtickets op de door haar aangeboden en verkochte tarieven en/of boekingsklassen terug te komen. De reden hiervoor is dat de genoemde tarieven en boekingsklassen door de dienstverleners worden vastgesteld en door deze derden op de website worden geladen. Bij het laden en publiceren van deze tarieven en boekingsklassen kunnen - door bijvoorbeeld (systeem)fouten - onjuiste tarieven en boekingsklassen worden geplaatst cq. getoond waardoor vliegtickets voor een verkeerd (d.w.z. een te laag) tarief of een verkeerde boekingsklasse worden afgegeven.

Vluchtschema's zijn regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Zodra de luchtvaartmaatschappij een wijziging kenbaar maakt, zullen wij deze u met u delen. Wijzigingen worden niet altijd (tijdig) doorgegeven aan D-reizen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om uiterlijk een dag voor vertrek van elke route het definitieve vluchtschema (route en tijden) te controleren.

Indien wij de opdrachtgever niet (tijdig) hebben kunnen bereiken in geval van een wijziging, dan behouden we ons het recht voor om de wijziging in naam van de opdrachtgever, naar alle redelijkheid binnen de op dat moment geldende mogelijkheden, te accepteren.

Artikel 8 - Wijziging of annulering van een vliegticket door de opdrachtgever

Na boeking is een vliegticket in beginsel definitief geboekt en kan niet meer gewijzigd (naams-, tijds-, datum- en/of bestemmingswijziging) of geannuleerd worden. Mocht de reiziger desondanks annuleren dan bedragen de annuleringskosten in beginsel 100% van de prijs van het ticket. Er zijn echter uitzonderingen waarbij wijziging of annulering wel mogelijk is. Als u wilt wijzigen of annuleren kunt u bij D-reizen informatie opvragen over de mogelijkheden en voorwaarden.

Als het mogelijk is uw vliegticket te wijzigen of te annuleren, dient u er rekening mee te houden dat daar kosten mee gepaard gaan. Dit zijn onder meer de annulerings- en/of wijzigingskosten in rekening gebracht door de luchtvaartmaatschappij en een administratieve vergoeding. De kosten van de wijziging en/of annulering is afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen luchtvaartmaatschappij en de voorwaarden die van toepassing zijn op het geselecteerde vliegticket. D-reizen wijst u erop dat de kosten van de wijziging en/of annulering op kunnen oplopen tot 100% van de prijs van het vliegticket. In sommige gevallen kunnen deze kosten zelfs hoger zijn als de tariefklasse die gold ten tijde van uw selectie niet langer beschikbaar is. Ook de administratiekosten die D-reizen berekent om de annulering en/of wijziging uit te voeren komen in dat geval voor uw rekening. U dient rekening te houden dat voor het behandelen van een annulering en/of wijziging door D-reizen per vliegticket € 25 annulerings- of wijzigingskosten in rekening wordt gebracht indien het ticket annuleerbaar of wijzigbaar is.

In het geval de opdrachtgever geen gebruik heeft kunnen maken van het vliegticket, dan kan D-reizen een verzoek tot restitutie indienen bij de luchtvaartmaatschappij. In sommige gevallen is het mogelijk om een (klein) deel van de betaalde prijs terug te krijgen. Voor deze handeling rekent D-reizen een administratieve vergoeding van € 25,- per ticket.

Wanneer de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten ten behoeve van 1 of meerdere reizigers en de reden van annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, betaalt de opdrachtgever aan D-reizen nog steeds de in rekening gebrachte administratiekosten.

Artikel 9 – Indienen restitutieverzoek

Indien het vliegticket annuleerbaar is, dient een restitutieverzoek in beginsel binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum te zijn ingediend, tenzij de luchtvaartmaatschappij anders bepaalt. Het eventueel te restitueren bedrag wordt teruggestort op de rekening of credit card waarmee de opdrachtgever de betaling heeft voldaan maar pas nadat het restitutiebedrag van de luchtvaartmaatschappij door D-reizen is ontvangen. Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 weken, maar in sommige gevallen duurt die aanzienlijk langer en kan het 6 tot 12 maanden in beslag nemen.

Artikel 10 – reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van (persoons)gegevens die nodig zijn om een correcte boeking tot stand te brengen en uit te voeren. Indien de persoonsgegevens tussentijds worden gewijzigd stelt de reiziger D-reizen hiervan direct op de hoogte. D-reizen behoudt zich het recht voor kosten voor het wijzigen van persoonsgegevens in rekening te brengen.

D-reizen wijst de opdrachtgever er met nadruk op dat de eerste voornaam en achternaam van de reiziger zoals deze in het paspoort vermeld staan, als passagiersgegevens doorgegeven dienen te worden in het boekingsproces. Indien u als vrouw getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam zoals vermeld in uw paspoort in het boekingssysteem in te voeren en niet de achternaam van uw echtgenoot. Ook dient u niet de vermelding ‘echtgenoot van’ en ‘weduwe van’ in te vullen tijdens het boekingsproces.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1: de heer Dirk van der Steen

 • Eerste voornaam: Dirk
 • Achternaam: van der Steen

Voorbeeld 2: mevrouw Sanne Maria van Veen ev Janssen

 • Eerste voornaam: Sanne
 • Achternaam: van Veen

Let op: gebruik geen leestekens, koppeltekens of accenten

 • Müller wordt Muller
 • van Vivié wordt van Vivie

In geval de reiziger met een vliegticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de boeking op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, dient de reiziger contact op te nemen met D-reizen. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking, waarvoor D-reizen € 25 wijzigingskosten in rekening brengt. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij ook wijzigingskosten in rekening brengen. D-reizen kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt. 

U bent zelf verantwoordelijk dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten. Voor de volledigheid; onder reisdocumenten worden verstaan alle documenten die vereist (kunnen) zijn voor het toetreden van een land ten tijde van uw reis. In ieder geval (maar niet limitatief) worden onder reisdocumenten verstaan: paspoort, visum, inentingsbewijzen, geboorte akten, uittreksels bevolkingsregister en toestemmingsformulier(en). Het is daarom erg belangrijk om meerdere malen voor uw vertrek de benodigde reisdocumenten te controleren op geldigheid en volledigheid op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de Visumdienst (waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden). Lokale regelgeving op dit gebied verandert regelmatig. Wanneer uw reisdocumenten onvolledig of ongeldig zijn, kan uw toegang geweigerd worden tot uw vlucht. D-reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten.

U dient er rekening mee te houden dat veel landen eisen dat uw paspoort nog zes maanden na uw verblijfsperiode geldig is. Ook dient u er rekening mee te houden dat het aanvragen van een geldig visum enige tijd in beslag kan nemen. D-reizen raadt u dan ook aan zo snel mogelijk een visum aan te vragen nadat u uw vliegticket heeft geboekt. D-reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten.

Ook voor een overstap op een luchthaven dient u er rekening mee te houden dat er reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen) verplicht kunnen zijn. Voor meer informatie hieromtrent verwijst D-reizen u door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de visumdienst waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden. D-reizen wijst u erop dat voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk zijn. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf zoals een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Verschillende instanties kunnen u informeren over de risico’s op ziekten in (sub)tropische landen en de vaccinaties daartegen. Voor advies over inentingen kunt u terecht bij de GGD, een vaccinatiebureau in uw regio of uw huisarts.

Indien u naar of via de Verenigde Staten reist of doorreist en gebruik wilt maken van het VISA Waiver Program (VWP) dient u toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). U dient dit bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen, zodra u een vliegticket en/of hotel heeft geboekt. Hierna kunt u nog wel ESTA-reistoestemming aanvragen, maar als u geen toestemming krijgt, heeft u wellicht niet genoeg tijd om de benodigde visa alsnog aan te vragen. De kosten voor de aanvragen komen voor rekening van de reiziger en dienen per creditcard voldaan te worden. Het is niet toegestaan zonder ESTA naar of via de Verenigde Staten te reizen. Voor meer informatie over de aanvraag en of u in aanmerking komt voor het VWP verwijst D-reizen u naar de website van ESTA.

D-reizen wijst alle reizigers van en naar de Verenigde Staten erop dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden door ESTA slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. In geval de reiziger met een vliegticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de boeking op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, dient de reiziger contact op te nemen met D-reizen. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking, waarvoor D-reizen € 25 wijzigingskosten in rekening brengt. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij ook wijzigingskosten in rekening brengen. D-reizen kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.

U bent zelf verantwoordelijk dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten. Voor de volledigheid; onder reisdocumenten worden verstaan alle documenten die vereist (kunnen) zijn voor het toetreden van een land ten tijde van uw reis. In ieder geval (maar niet limitatief) worden onder reisdocumenten verstaan: paspoort, visum, inentingsbewijzen, geboorte akten, uittreksels bevolkingsregister en toestemmingsformulier(en). Het is daarom erg belangrijk om meerdere malen voor uw vertrek de benodigde reisdocumenten te controleren op geldigheid en volledigheid op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de Visumdienst (waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden). Lokale regelgeving op dit gebied verandert regelmatig. Wanneer uw reisdocumenten onvolledig of ongeldig zijn, kan uw toegang geweigerd worden tot uw vlucht. D-reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten.

U dient er rekening mee te houden dat veel landen eisen dat uw paspoort nog zes maanden na uw verblijfsperiode geldig is. Ook dient u er rekening mee te houden dat het aanvragen van een geldig visum enige tijd in beslag kan nemen. D-reizen raadt u dan ook aan zo snel mogelijk een visum aan te vragen nadat u uw vliegticket heeft geboekt. D-reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten.

Ook voor een overstap op een luchthaven dient u er rekening mee te houden dat er reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen) verplicht kunnen zijn. Voor meer informatie hieromtrent verwijst D-reizen u door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de visumdienst waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden. D-reizen wijst u erop dat voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk zijn. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf zoals een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Verschillende instanties kunnen u informeren over de risico’s op ziekten in (sub)tropische landen en de vaccinaties daartegen. Voor advies over inentingen kunt u terecht bij de GGD, een vaccinatiebureau in uw regio of uw huisarts.

Indien u naar of via de Verenigde Staten reist of doorreist en gebruik wilt maken van het VISA Waiver Program (VWP) dient u toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). U dient dit bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen, zodra u een vliegticket en/of hotel heeft geboekt. Hierna kunt u nog wel ESTA-reistoestemming aanvragen, maar als u geen toestemming krijgt, heeft u wellicht niet genoeg tijd om de benodigde visa alsnog aan te vragen. De kosten voor de aanvragen komen voor rekening van de reiziger en dienen per creditcard voldaan te worden. Het is niet toegestaan zonder ESTA naar of via de Verenigde Staten te reizen. Voor meer informatie over de aanvraag en of u in aanmerking komt voor het VWP verwijst D-reizen u naar de website van ESTA.

D-reizen wijst alle reizigers van en naar de Verenigde Staten erop dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden door ESTA slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt.

Artikel 11 – Boeken van vluchten

Heeft u een vliegticket geboekt, dan is de betreffende luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor de boeking en worden de reisinformatie en ook de voor de uitvoering van de reis benodigde persoonsgegevens opgeslagen in het boekingssysteem van de dienstverlener.

Inchecken
Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om op tijd in te checken bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Een aantal luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om voor vertrek via hun website online in te checken, bij een aantal luchtvaartmaatschappijen is dit zelfs verplicht en worden er (hoge) kosten in rekening gebracht indien u niet vooraf heeft ingechecked en/of geen boardingpass kunt overhandigen op de luchthaven. Dit kan vaak ook via uw smartphone. Wij adviseren u de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist te raadplegen om te kijken of dit voor uw vlucht(en) mogelijk is. Bij een aantal luchtvaartmaatschappijen is online inchecken zelfs verplicht, zoals maar niet uitsluitend het geval is bij Ryanair en EasyJet. Voor actuele informatie adviseren wij u contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Wij adviseren u om ruim voor de geplande vertrektijd in te checken en tijdig de (centrale) security check te passeren. Restitutie van uw Vliegticket, indien u uw vlucht mis, is niet mogelijk.
Als algemene richtlijn adviseren wij de volgende inchecktijden:

 • Europese bestemming minimaal 2 uur voor de vertrektijd;
 • Bestemming buiten Europa minimaal 3 uur voor de vertrektijd;
 • Voor bestemmingen met strenge veiligheidscontroles zoals, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten en Israël geldt een minimale inchecktijd van 3 uur voor vertrek.

Zwangere vrouwen

Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt, raadpleeg hierover de voorwaarden van de door u geboekte luchtvaartmaatschappij. Tevens kunt u contact opnemen met D-reizen.

Reizen met baby’s
In de luchtvaart is een baby een kindje dat de leeftijd van 2 jaar op de vluchtdata, zowel de heen- als de terugreis, nog niet heeft bereikt. Een volwassen Reiziger kan over het algemeen met één baby reizen. Soms is het mogelijk om als één volwassene met meerdere baby’s te reizen, dit is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarvoor u kiest. Een baby heeft geen recht op een eigen stoel. Gedurende de reis dient de baby op schoot gehouden te worden. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met D-reizen.

Alleenreizende kinderen
Alvorens een boeking te maken voor een alleenreizend kind, dient u te allen tijde contact op te nemen met D-reizen. U dient er rekening mee te houden dat alleen reizende kinderen (jonger dan 18 jaar) meestal niet door de luchtvaartmaatschappij worden vervoerd. U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk de algemene voorwaarden van een luchtvaartmaatschappij hieromtrent te raadplegen alvorens een boeking te maken voor een alleenreizend kind onder de 18. D-reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Reiziger geen contact heeft opgenomen met D-reizen, alvorens een boeking te maken voor een alleenreizend kind.

Vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes
De vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes die bij boeking worden meegedeeld aan de opdrachtgever zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen, worden niet gegarandeerd door D-reizen en kunnen derhalve veranderen. Het is daarom erg belangrijk om 24 uur voor vertrek het actuele reisschema te controleren. D-reizen draagt geen verantwoordelijkheid indien de Reiziger door wijzigingen die door de luchtvaartmaatschappij zijn doorgevoerd schade ondervindt.

Verplichte volgorde reisschema
Een vliegticket bestaat uit 1 of meer coupons. Dit zijn de reisonderdelen zoals vermeld in het reisschema. Het door de opdrachtgever betaalde tarief komt overeen met het reisschema als vermeld op het vliegticket. Het gebruik van het gehele op het Vliegticket vermelde reisschema is een essentieel onderdeel van de vervoersovereenkomst tussen opdrachtgever en de luchtvaartmaatschappij. De reiziger dient zich te houden aan de geboekte reisroute. Het is niet toegestaan om individuele coupons van de reis te annuleren of ongebruikt te laten. Een vliegticket zal niet worden geaccepteerd indien een of meerdere coupons niet gebruikt worden in de volgorde waarin de coupons zijn uitgegeven, beginnend met de plaats van vertrek zoals vermeld op het vliegticket. Indien de reiziger voor een van de vluchten niet komt opdagen, zullen luchtvaartmaatschappijen de reiziger beschouwen als een "no show", wat leidt tot annulering van alle vervolgvluchten zonder enige schadeloosstelling. Voor een vlucht Düsseldorf - Amsterdam - New York, kunt u dus niet opstappen in Amsterdam.

Reizen met bus/treintickets
Indien een deel van het traject per bus of trein wordt uitgevoerd, dan is de opdrachtgever verplicht om dit traject per bus of trein af te leggen. Op uw e-ticket staat een instructie vermeld over het reizen per bus/trein, deze dient u op te volgen.

Artikel 12 – Bagage meenemen

Afmeting en gewicht van bagagestukken en handbagage zijn per luchtvaartmaatschappij verschillend. Voor de exacte bagagevoorwaarden van uw boeking van een lijndienstvlucht kunt u kijken in de ANVR Vervoersvoorwaarden. Het is mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengt voor het meenemen van bagage. Dit wordt tijdens het boekingsproces getoond.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

De website, de inhoud van de website met uitzondering van door derden geleverd materiaal en de D-reizen merken zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van D-reizen worden gebruikt behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen.

Artikel 14 - Disclaimer

De opdrachtgever erkent en verklaart, door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, tevens de Disclaimer te aanvaarden.

Artikel 15 - Privacy

Voor het boeken van een reis hebben wij de gegevens van de opdrachtgever en de overige reizigers nodig. Deze worden met zorg behandeld. De gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Alleen voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij uw gegevens door aan de reisdienstverlener(s).

Ook wanneer de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de gezondheidstoestand van de opdrachtgever en/of de overige reiziger(s) en/of de mogelijke behoefte aan medische bijstand van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis dan geven wij deze gegevens door aan de betrokken reisdienstverlener(s).

Wanneer de opdrachtgever op bovenstaande geen prijs stelt, dan kan de opdrachtgever dit aan ons doorgeven of de eerdere verleende toestemming intrekken. Wij zijn dan niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat de gegevens ontbreken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacystatement.

Artikel 16 – Algemeen

De oorspronkelijke tekst van deze Algemene Voorwaarden is opgesteld in de Nederlandse taal en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet geldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. D-reizen zal zo spoedig mogelijk nadat de ongeldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid is gebleken voorzien in een nieuwe bepaling die wel geldig is. D-reizen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld om te downloaden.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op de overeenkomst van opdracht tussen D-reizen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.