Actievoorwaarden

Op deze pagina vindt u de actievoorwaarden van de lopende (win)acties:

Actievoorwaarden D-spelen 2018

1. Aanbieder
Deze Campagne wordt uitgevoerd door D-reizen en is een project van D-reizen B.V. (hierna verder genoemd: D-reizen), gevestigd te: D-reizen B.V., Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp Nederland.

2. De Campagne
Gedurende week 27 t/m 29 organiseert D-reizen de Campagne: D-spelen 2018. In deze periode zullen deelnemers opdrachten en vragen in hun WhatsApp-groep ontvangen, welke zij dienen uit te voeren en op te lossen om punten te verzamelen voor hun team. Vanaf maandag 18 juni 2018 10.00 uur is het voor deelnemers mogelijk om het telefoonnummer van D-reizen (06-83434000) toe te voegen aan hun WhatsApp-groep. Dit kan tot uiterlijk woensdag 4 juli 2018 10.00 uur. Het team met de meeste punten aan het eind van week 29 wint de reischeque t.w.v. €1250,-. Het team dat op de tweede plek eindigt wint een reischeque t.w.v. €250,-. Goodiebags zijn voor iedere deelnemende groep te winnen met de bonusvragen.

De reischeques worden uitgereikt als giftcard en zijn tot 2 jaar na uitgifte geldig en alleen te verzilveren in een van de D-reizen winkels.

Indien het winnende team van de reischeque t.w.v. 1250 euro in totaal 2 deelnemers bevat, zullen zij worden gevraagd om een 3e persoon naar keuze aan te wijzen voor het ontvangen van de reischeque. In verband met de kansspelbelasting zijn voor het uitreiken van de hoofdprijs minimaal 3 deelnemers nodig.

3. Looptijd
Deze Campagne loopt van maandag 2 juli 2018 12.00 uur tot en met maandag 22 juli 2018, 12.00 uur. Deelnemers kunnen uiterlijk hun laatste inzending versturen op zondag 21 juli 2018, 23.59 uur. Deelnames buiten deze data maken geen kans op de te winnen prijzen.

4. Deelname aan de Campagne
Meespelen is mogelijk via WhatsApp. Deelname aan de Campagne om kans te maken op de te winnen prijzen bestaat uit drie stappen:
1. Maak een WhatsApp-groep aan (bestaande uit minimaal 2 en maximaal 8 personen).
2. Voeg het nummer van D-reizen (06-83434000) toe de WhatsApp-groep.
3. Gedurende de Campagne dient de groep vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren om punten te verzamelen.

Het WhatsApp-nummer van D-reizen wordt uitsluitend voor D-spelen gebruikt en is niet bereikbaar voor andere doeleinden. Indien contact met ons webcareteam gewenst is, verwijzen wij je graag door naar het gebruikelijke WhatsApp nummer 06-51070919.

5. Prijsuitreiking
Wanneer de laatste deadline voorbij is voor het oplossen van een quizvraag/rebus en/of uitvoeren van een opdracht wordt het winnende team bepaald, door het berekenen van de behaalde punten gedurende de Campagne. Het team met de hoogste eindscore zal gekozen worden als winnaar en zal de reischeque t.w.v. 1250 euro winnen. Het team dat op de tweede plek eindigt wint een reischeque t.w.v. 250 euro.

Door deel te nemen aan deze Campagne vraagt D-reizen toestemming om je persoonlijke e-mailadres bij mogelijke promotionele activiteiten rondom deze campagne te gebruiken.

Deelname aan de Campagne is gratis.

Iedere natuurlijke persoon boven de 18 jaar, wonend in Nederland, mag deelnemen aan deze Campagne. Een kans op het winnen van één van de prijzen is uitgesloten voor medewerkers van D-reizen, als- mede eenieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Campagne.

6. Prijzen (voor een deelnemer, woonachtig in Nederland)
Het winnende team van de Campagne wint een reischeque t.w.v. €1250,-. Het team dat als tweede eindigt wint reischeque t.w.v. €250,-. Deze reischeques zijn uiterlijk tot twee jaar naar uitgave geldig en te vergelden bij een van de D-reizen winkels. De winnaars zullen bekend gemaakt op maandag 23 juli 2018 12:00 uur.

7. Algemene gedragsregels
U mag de Campagne niet gebruiken voor het uiten van politieke of religieuze ideeën.
De uitingen van deelnemers mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn.

Deelname aan de Campagne mogen D-reizen, of enig ander gelieerde organisaties op geen enkele wijze schaden.

U mag geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de Campagnepagina’s plaatsen. Ook het verspreiden van software via de Campagne en het plaatsen van hyperlinks naar andere sites is niet toegestaan.

U kunt geen enkel recht ontlenen aan uw deelname aan de Campagne en hebt geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor u inzendingen en/of deelname aan de Campagne.

De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers en inzendingen direct van deelname aan de Campagne uit te sluiten, indien deze naar het oordeel van D-reizen in strijd zijn met een van de hiervoor omschreven voorschriften en/of anderszins in strijd wordt gehandeld met deze actie- voorwaarden, of bij verdenking van fraude.

8. Privacy
D-reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Bewaren van de contactgegevens: Max. 8 weken.
Bewaren van de gegevens van de campagne deelnemers (naam + e-mailadres): Max. 8 weken.
- Indien de bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken en/of de gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor het doel, dan worden de gegevens vernietigd.
- Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de registratie van de deelnemers aan de Campagne te beheren en om u e-mails/berichten te kunnen sturen die betrekking hebben op de Campagne en/of om u te informeren over toekomstige acties, mits dit aangegeven is op de actiewebsite. De door ons te verzamelen gegevens worden niet aan derden verstrekt of anderszins verwerkt.
- U heeft het recht om uw bij D-reizen B.V. opgeslagen gegevens op te vragen. Tevens heeft u het recht om deze gegevens te wijzigen of eventueel te (laten) verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door een e-mail te versturen naar: marketing@d-rtgroep.nl.
- D-reizen houdt zich aan de privacywetgeving. De privacyverklaring is terug te lezen op http://www.d-reizen.nl/informatie/privacy.

9. Overige
D-reizen is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres, dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door de postbezorging of andere meewerkende partijen. D-reizen draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, voortvloeiende uit de handeling of het verzenden van de op grond van de Campagne toegekende prijzen. D-reizen zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van deze Campagne.

- De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
- D-reizen is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van de prijzen.
- Over de uitslag van deze Campagne is geen correspondentie mogelijk.
- Deelnemers die naar het redelijk oordeel van D-reizen misbruik maken van de Campagne kunnen van deelname worden uitgesloten.
- D-reizen is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of applicatie. Op deze Campagne is lokaal recht van toepassing.
- D-reizen behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of te beëindigen op ieder moment of om de wedstrijd de nitief te annuleren.
- Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Campagne, neem dan contact op met D-reizen middels marketing@d-reizen.nl.
- D-reizen zal zich naar beste inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk binnen twee weken af te handelen.
Door deelname aan de Campagne verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

Voorwaarden Selectiegids winactie

1. Deelname aan de actie is mogelijk t/m 30 juni 2018.
2. De te winnen prijs betreft een reischeque t.w.v. 250,- welke vrij te besteden is in een D-reizen reisbureau.
3. Rond 1 januari, 1 maart, 1 mei en 1 juli 2018 maken we de winnaar bekend via Facebook. We nemen uiteraard ook persoonlijk contact op met de winnaar.
4. De klant dient direct zijn persoonsgegevens achter te laten. Indien er geen persoonsgegevens achtergelaten worden, zal er een nieuwe winnaar aangewezen worden.
5. De prijs is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor contanten en kan alleen besteed worden bij een D-reizen reisbureau.
6. D-reizen behoudt zich altijd het recht om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie stop te zetten.
7. De Giftcard is geldig tot 2 jaar na uitgiftedatum (de datum van de eerste opwaardeertransactie).

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door D-reizen te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige Acties (hierna de “Actie”). Naast deze Actievoorwaarden gelden per Actie eventueel aanvullende voorwaarden, die bij de betreffende Actie zullen worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende Actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.
1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.
1.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.2. Aanbieder

De Actie wordt georganiseerd door: D-reizen B.V., Planeetbaan 4 2132 HZ in Hoofddorp.3. Deelname

3.1 Per Actie wordt bij de Actie vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
3.2 Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.4. Deelnamekosten

4.1 Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende Actievoorwaarden worden vermeld.
4.2 De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende Actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.5. Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld in de aanvullende Actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een onafhankelijke medewerker van D-reizen. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.6. Bekendmaking winnaars

6.1 De winnaar wordt direct via een Facebookbericht bekend gemaakt. Daarnaast wordt er persoonlijk contact opgenomen.
6.2 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.7. Prijzen

7.1 Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.
7.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: (a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; (b) een geldig e-mailadres op te geven; (c) correcte NAW-gegevens op te geven.
7.3 Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen.
7.4 Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.8. Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door D-reizen. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.9. Medewerking deelnemers

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele Activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal D-reizen gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. D-reizen is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.10. Uitsluiting deelname

10.1 Na het winnen van een prijs in een Actie van D-reizen is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe Acties van D-reizen waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.
10.2 Medewerkers van D-reizen en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname. 10.3 D-reizen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.11. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.12. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is D-reizen niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
• het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
• uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
• gebreken aan de prijs;
• te late ontvangst van de prijs;
• geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
• beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
• het niet gebruik kunnen maken van de prijs.13. Wijzigingen

13.1 D-reizen heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden in de winkel waar de Actie gehouden is bekend gemaakt.
13.2 D-reizen behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, Actieperiode en/of aanvullende Actievoorwaarden te wijzigen.14. Klachten

14.1 Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: D-reizen BV T.a.v. Afdeling Klantenservice Burgemeester van der Willigenlaan 50 2132 TW Hoofddorp
14.2 D-reizen zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.15. Slot

15.1 Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.
15.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
15.3 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist D-reizen.